Bài 4: Mảng trong Pascal

1. Mảng 1 chiều:

- Có thể hiểu nôm na: Mảng 1 chiều là dãy số hữu hạn.
vd: nhiệt độ mỗi ngày trong tuần (tháng/năm), cấp số cộng, cấp số nhân...

- Chỉ số của mảng:
vd: Xét mảng: 10 20 30 5 6 7
là một dãy các số tự nhiên bất kì có 6 phần tử mà
phần tử thứ 1 là 10
phần tử thứ 2 là 20
phần tử thứ 3 là 30
phần tử thứ 4 là 5
phần tử thứ 5 là 6
phần tử thứ 6 là 7


Lưu ý!
Xét dãy: Ti Suu Dan Mao Thin Ti Ngo Mui Than Dau Tuat Hoi
cũng được coi là mảng 1 chiều, trong đó:
  • Phần tử 1 là Ti
  • Phần tử 2 là Suu
  • Phần tử 3 là Dan
  • Phần tử 4 là Mao
  • Phần tử 5 là Thin
  • ...

- Cách tham chiếu đến mảng: A[i] với i là chỉ số phân tử trong mảng.
vd: Vẫn xét mảng 10 20 30 5 6 7
A[1]=10; A[2]=20; A[3]=30; A[4]=50; A[5]=6; A[7]=7

- Cách khai báo mảng: Có 2 cách khai báo:
  • Khai báo trực tiếp: Thường thì cách khai báo trực tiếp được dùng nhiều hơn vì nó ngắn gọn.

var <tên mảng>:array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>; 

vd:
a:array[1..100] of integer;
b,c:array[1..250] of integer;
  • Khai báo gián tiếp:
type <tên kiểu mảng>=array[kiểu phần tử] of <kiểu chỉ số>;
var <tên mảng>:<tên kiểu mảng>;

vd:
type mang=array[1..100] of integer;
var a,b,c:mang;

- Cách nhập/xuất mảng 1 chiều:
var a:array[1..100] of integer;
    n,i:integer; 
begin
    {Nhập số phần tử mảng}
     writeln('Nhap so phan tu cua mang:'); readln(n); 
    {Nhập mảng}
     for i:=1 to n do 
        begin
            write('A[',i,']='); readln(A[i]);
        end; 
    {Xuất mảng}
     for i:=1 to n do
        writeln(A[i]);
end.2. Mảng 2 chiều:

- Khái niệm: Nếu mảng 1 chiều là dãy thì mảng 2 chiều là bảng các phần tử cùng kiểu (bảng các số).

- Tham chiếu: Vì mảng 2 chiều là bảng nên sẽ cần chỉ số hàng và chỉ số cột: A[i,j] với i là chỉ số hàng, j là chỉ số cột.

- Khai báo: Tương tự như mảng 1 chiều nhưng thêm chỉ số cột.

- Cách nhập/xuất mảng 2 chiều:
var A:array[1..50,1..50] of Integer;
      i,j,N,Max,k,c,M:Integer;
begin
     write('So hang cot:');readln(N,M);Max:=0;
     for i:=1 to N do
      for j:=1 to M do
       begin
            write('A[',i,',',j,']=');readln(A[i,j]);
       end;
     for i:=1 to N do
       begin
            for j:=1 to M do
            write(A[i,j]);
       end;
end.


Tổng hợp và biên tập

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét