Bài 1: Cấu trúc chương trình Pascal

Điều đầu tiên chúng ta quan tâm sẽ là cấu trúc của chương trình. Hầu như chương trình nào cũng đi theo quy tắc:
[<phần khai báo>]
<phần thân chương trình>
Trong đó phần khai báo có thể có hoặc không.
 Trước khi bắt đầu, chúng ta sẽ nhắc lại một số khái niệm cơ bản:Có 2 loại chương trình, một là có chương trình con, 2 là không có chương trình con. Thực ra 2 loại này cũng tương tự như nhau.  Nhưng loại có chương trình con sẽ gọi

1. Chương trình không có chương trình con:

Dưới đây là cụ thể. Lời chú giải từng phần được đặt trong (*   *) hoặc { }

(* Phần khai báo dữ liệu *)
Program ...; {Khai báo tên chương trình. Tên chương trình được đặt theo quy tắc đặt tên. Đây là phần khai báo không bắt buộc}
Const …; {Khai báo hằng: Sử dụng cho những giá trị hằng số xuất hiện nhiều lần trong chương trình}
Users ...; {Khai báo thư viện: Cung cấp các chương trình có sẵn}
Var …; {Khai báo biến}
(* Thân chương trình chính *)
Begin
… {Các lệnh được viết ở đây}
End.

Ví dụ: Chương trình tính diện tích hình tròn:

Program Dien_tich_HT;
const pi=3.14;
uses crt;
var R,S: Integer;
begin
clrscr;
writeln('Nhập bán kính:');readln(r);
S:=R*R*pi;
write('Dien tich hinh tron la: ',S:8:3,'m2');
readln
end.
Chú ý:
- Lệnh clrscr; để xóa những gì đang có trên màn hình. Ở phần khai báo phải có uses crt; thì lệnh mới hoạt động.
- Ngoài những lệnh khai báo trên ta còn có label (khai báo nhãn)... Tuy nhiên 4 lệnh khai báo trên là sử dụng nhiều nhất.

2. Khai báo có chương trình con:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét