Đảo ngược mảng 1 chiều

Lập chương trình thực hiện đảo ngược mảng số đó.

Var a:array[1..100] of integer;
    n,i:integer;
Begin
  write('Do dai cua mang can nhap?');readln(n);
  For i:=1 to n do
  begin
    write('Phan tu thu ',i,'=?');readln(a[i])
  end;
  writeln('Mang dao nguoc la :');
  For i:=n downto 1 do write(a[i]:5);
  Readln;
End.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét